علی زعفری عضو هیئت مدیره اتحادیه آبمیوه، بستنی، کافی شاپ